Myyntiehdot sivuilla esiteltävälle omaisuudelle

Myyjä

Lainvoima.com toimii verkkohuutokaupan ylläpitäjänä, eikä Lainvoima.com ole verkkohuutokaupan kohteena olevan omaisuuden myyjä. Myyjä on kulloinkin mainittu konkurssipesä, joka ei ole kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. "Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi."

Näin ollen Lainvoima.com –sivuston verkkohuutokauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä.

Esittely ja tutustuminen

Myyjä ilmoittaa mahdollisesta kaupan kohteena olevan materiaalin esittelystä ja ajankohdasta erikseen pääotsikossaan. Esittely voidaan järjestää tarvittaessa useampana eri ajankohtana.

Tarjouksentekijän velvollisuus

Tarjouksen tekijän velvollisuus on tutustua, tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa, ennalta kaupan kohteena olevaan materiaaliin. Huutokauppaan osallistumalla tarjouksen tekijä ilmoittaa olevansa tietonen kohteen kunnosta.

Tarjouksen tekijän velvollisuus on myös antaa paikkaansapitävät ja todelliset tiedot tarjousta jättäessään. Väärillä tiedoilla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä, ja palvelun käyttöoikeus voidaan evätä.

Kuka on ostaja

Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehnyttä pidetään ostajana.

Arvonlisävero

Kaupan kohteen arvonlisävero on nolla. Kauppahintaan ei sisälly vähennettävää arvonlisäveroa. Niissä tapauksissa, joissa huutohinnan päälle tulee maksettavaksi arvonlisävero, ilmoitetaan asiasta erikseen myyntikohteen yhteydessä (esim. yrityssaneeraus-realisoinnit).

Huutokauppatapa

Huutokauppa suoritetaan nostokorotuksin. Kunkin kohteen osalta ilmoitetaan alin sallittu korotus.

HUUTOKAUPPATYYPPI 1

Huutokaupalle on asetettu päättymisaika (kello). Mikäli huutokaupan kohteesta jätetään tarjous viimeisen kolmen (3) minuutin aikana ennen päättymistä, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme (3) minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen. Tämän jälkeen myyjällä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä voittanut huutotarjous. Kohteet voivat päättyä kaikkina viikonpäivinä.

Jatkoaika

5 minuutin jatkoajalla käytävä huutokauppa mahdollistaa sen, että huudot voivat jatkua niin kauan, kun tarjoajilla on halukkuutta tehdä korottavia tarjouksia.

HUUTOKAUPPATYYPPI 2

Huutokaupalle on asetettu sulkemisääntö. Mikäli huutokaupan kohteena olevasta tavarasta ei enää kuluvana päivänä uutta tarjousta jätetä, huutokaupan pitäjä voi hyväksyä korkeimman tarjouksen milloin tahansa. Päättyminen voi viivästyä silloin kun:

1) Myyntimenettely - Viimeisen tarjouksen ja sulkemisen väli on katsottu liian lyhyeksi. Tarkoituksena on antaa kohtuullnen aika, joissa tarjoaja ei ehtii reagoimaan viimeksi annettuun ja toistaiseksi parhaaseen tarjoukseen.

2) Loppuehdot - Myyjä on asettanut ehtoja kaupan hyväksymiselle. Niitä voivat olla ilmenneiden riitaisuuksien ratkominen, tietojen tai kuvien lisääminen, tai korjattu virhe ilmoituksessa.

Jatkoaika

Yhden päivän jatkoaika huutokaupan päättymiselle mahdollistaa sen, että huudot voivat jatkua niin kauan, kun tarjoajilla on halukkuutta tehdä korottavia tarjouksia. Päättymisen jälkeen myyjällä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä voittanut huutotarjous. Kohteita ei kuitenkaan suljeta viikonloppuisin la-su.

Myyntiajan alkaminen

Myynti alkaa silloin kun kaupan kohteet ovat ilmestyneet sivustolle.

Myyntiajan loppuminen

Myyjä voi myydä kaupan kohteena olevan materiaalin milloin tahansa. Ostaja on se, jonka tarjous on viimeisenä, sillä hetkellä kun myyjä ilmoittaa kohteen myydyksi

Kaupan kohteen poistaminen myynnistä

Myyjä voi jättää omaisuuden myymättä. Myyjällä on oikeus poistaa myynnistä milloin tahansa kaupan kohteena oleva materiaali, tällöin kauppaa ostajan ja myyjän välillä ei ole syntynyt.

Kauppahinta ja sen maksaminen

Ostajan on maksettava kauppahinta kolmen vuorokauden kuluessa kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille. Erinäisissä tapauksissa myyjällä on myös oikeus vaatia kauppahinnan välitöntä suorittamista.

Maksuehdoista poikkeaminen

Myyjä voi halutessaan, tapauskohtaisesti hyväksyä käsirahan maksamisen tai myöntää maksuaikaa.

Kaupan kohteen noutaminen

Ostajan on noudettava kaupan kohde myynti-ilmoituksessa tai tarjouksen hyväksymisen jälkeen ostajalle lähetettävissä nouto-ohjeissa ilmoitettuna ajankahtana, ellei muuta noutoaikaa ole erikseen myyjän kanssa sovittu. Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta noutaa kaupan kohdetta, mikäli kauppahintaa ei ole maksettu.

Kauppahinnan maksun laiminlyönti

Mikäli ostaja laiminlyö, edellä mainitulla tavalla ostamansa, kaupan kohteen maksamisen, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet vahingot ja kulut.

Tavaran kunto, myyjän vastuu ja vastuunrajoitukset

Myynnissä oleva tavara myydään siinä kunnossa kuin se on.

Myyjä tai Lainvoima.com eivät vastaa tavaran kunnosta eivätkä myönnä myyntikohteille minkäänlaista takuuta eivätkä vastaa mistään myyntikohteissa olevista vaurioista, johtuivatpa ne aiemmasta varastoinnista, käsittelystä, käytöstä, kulumisesta, tehdyistä muutoksista tai korjauksista tai mistä muusta tahansa syystä.

Myyjä tai Lainvoima.com eivät ole velvollisia korvaamaan ostajalle tai muulle taholle viivästyksestä, tavaran virheellisyydestä, vajauksesta tai muusta syystä aiheutuneita välillisiä tai siihen rinnastettavia vahinkoja.

Myyjä tai Lainvoima.com eivät vastaa ilmoituksen tai myynnin peruuntumisesta, kaupan purkautumisesta ilmoituksen puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta ostajalle tai muulle taholle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Myyjän tai Lainvoima.comin korvausvastuu muusta välittömästä vahingosta on enintään 400,00 euroa. Lievällä tuottamuksella aiheutusta vahingosta korvausvastuuta ei ole.

Myyjän vastuu ajoneuvoveroista

Myyjä ei vastaa ajoneuvojen mahdollisista erääntyneistä käyttövoima- ym. veroista ja maksuista.